บูรณ์เจริญ ประชุมพร. 2019. “ความชุกของมะเร็งปากมดลูกในสตรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (1):13-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205160.