จรูญวัฒนเลาหะ สุประสิทธิ์. 2019. “ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบในผู้ป่วยมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการตรวจโดยการสวนแป้งแบเรียม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (1):33-41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205240.