จันทร์ส่อง สถาพร. 2019. “ผู้ป่วยอีโอสิโนฟิลิกเมนิงไจติสในโรงพยาบาลศรีสะเกษระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 ; รายงานผู้ป่วย 2 ราย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (1):61-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205254.