แสงกล้า ผการัตน์. 2019. “การตายของทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 17 (1):33-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/206661.