Tianyanee, Bungonrat. 2019. “การวิเคราะห์การถ่ายฟิล์มซ้ำ ในงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (3):453-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/207749.