อึงพินิจพงศ์ วินัย. 2019. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (1):(4). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208170.