ภัทรทิวานนท์ ชุติธนา. 2019. “การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack Sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (1):117-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208171.