เชื่อมไธสง ใจทิพย์. 2019. “พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ในโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (1):201-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208390.