คันธา เธษฐา. 2019. “รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (2):231-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/209984.