ดีพูน ศรีเรือน. 2019. “ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (2):273-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210094.