พิมพ์รัตน์ เชาวน์วัศ. 2019. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (2):(1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/212603.