ตั้งอดุลยรัตน์ ชิษณุพงศ์. 2019. “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Retinopathy of Prematurity ในทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (3):37-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222851.