หวังกีรติกานต์ สันติ, และ ชูเชิด พัชฎาพร. 2019. “ผลการพัฒนาระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (3):13-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222875.