เดชะปรากรม ณัฐพล. 2019. “รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (3):87-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222966.