พฤฒิจิระวงศ์ จุฑาทิพย์. 2019. “การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (3):95-103. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222970.