ทองเติม เตชภณ, และ แก้วมา จีรนันท์. 2019. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเซิ้งสะไนประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงวัยเพศหญิง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (3):333-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231495.