ใจเสน ธัฏษิณา, และ จามชาติ รัตนาภรณ์. 2019. “ผลของโปรแกรมฝึกเดินที่บ้านต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (3):349-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231532.