มุ่งเจริญสันติกุล อนันต์. 2020. “รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 17 (2):19-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/236784.