ฉัตรวิริยะเจริญ วิเชษฐ์. 2020. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 15 (1):(4). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/239692.