พวงคำ อนันต์, สุวรรณศรี ดวงสุดา, และ จรัสใส ธนัชชา. 2020. “การศึกษากิจกรรมการพยาบาลในห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (2):317-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/240064.