โพธิรุกข์ ปภาวดี. 2020. “ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ‘บุรีรัมย์เกมส์’”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (1):43-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241277.