แสงอริยวนิช ศิริรัตน์. 2020. “ผลของการให้คำปรึกษาแบบสั้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดนนทบุรี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (1):75-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241306.