ประดับทอง อรนุช, และ คณึงเพียร ธิดารัตน์. 2020. “ความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (1):183-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241314.