กระจายกลาง ศศิธร, อินทะกนก ประชิต, หอมคำ อุดม, และ บุญเกต นุชจรี. 2020. “พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สตอรี่ไลน์ผ่านไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (2):269-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241865.