วงษ์ฟูเกียรติ อรกานต์. 2020. “มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-Like T-Cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (3):523-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243472.