คณึงเพียร ธิดารัตน์, ทะเรรัมย์ จิรสุดา, และ เศลวัตนะกุล สุพิตรา. 2020. “ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (2):231-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243599.