กังวานธีรวัฒน์ สมโภชน์. 2020. “การวินิจฉัยภาวะเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์โดยการใช้ค่าของน้ำตาลจากการตรวจคัดกรองเบาหวานในโรงพยาบาลสกลนคร”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (2):327-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243915.