ยอดทอง สุริยา, อุสาหะ รุ่งฤดี, และ ภู่พัทธยากร อาภรณ์. 2020. “ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (2):381-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244105.