กมลพันธ์ จินตนา, และ พิมพ์รัตน์ วันรวี. 2020. “ปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย คลินิกให้คําปรึกษากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (2):481-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244297.