พิมพ์รัตน์ วันรวี, และ กมลพันธ์ จินตนา. 2020. “ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (3):739-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/247470.