นิยมทอง ชนกานต์. 2020. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (3):595-604. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248119.