ดำริห์ ธัญชนก. 2020. “ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (3):605-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248120.