พวงคำ อนันต์, พวงคำ วลัยลักษณ์, และ อังคสิทธิ์ ชนินทร์. 2020. “การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องการจัดการกลุ่มโรคเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจหลังได้รับการผ่าตัดด้วยกระบวนการ 1A4C : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (3):709-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248158.