อาสนทอง เดชาทร. 2020. “ความชุกของผู้ป่วยโรคต้อหินในโรงพยาบาลศรีสะเกษเนื่องในวันต้อหินโลก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 35 (3):749-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248162.