สุจิตวัฒนศักดิ์พยุงศักดิ์. 2021. “ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดด้วยวิธีฝังเข็มรักษา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 89-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248311.