สุจิตวัฒนศักดิ์พยุงศักดิ์. 2021. “ผลการฝังเข็มรักษาเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยสูงอายุโรคกระดูกคอเสื่อมกดทับประสาทไขสันหลัง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 45-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248730.