แสนโคตร์เรืองเดช, และ เจริญจิตทศพร. 2021. “ผลลัพธ์จากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นระหว่าง กันยายน พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 101-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/249106.