เอมอิ่มอนันต์อุศณี, คำประเสริฐพรพิมล, วทัญญูคุณากรนฤมล, ชิยางคะบุตรสุวิมล, และ ขจรนามพรวิภา. 2021. “การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 227-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/249209.