เอมอิ่มอนันต์ อุศณี, คำประเสริฐ พรพิมล, วทัญญูคุณากร นฤมล, ชิยางคะบุตร สุวิมล, และ ขจรนาม พรวิภา. 2021. “การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1):227-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/249209.