ชีวะกุลชมพูนุท, เทิร์นโบล์นิรุวรรณ, และ ทุดปอกู้เกียรติ. 2021. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังข้อมือในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 25-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250183.