มยูขโชติศีตรา, และ ห้าวหาญจุฬารัตน์. 2021. “ผลของสื่อแอปพลิเคชั่นบนมือถือต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 35-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250184.