บุษบงก์ นิติภรณ์. 2021. “สถานการณ์และลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพูดช้าในจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1):55-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250190.