เปลี่ยนไธสงบุหลัน, ผิวผ่องรัชนี, ปลงรัมย์ธัญสุดา, และ เงาศรีวิไลวรรณ. 2021. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 63-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250194.