ให้ศิริกุลมนัสวี. 2021. “ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังตามระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 111-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250201.