กนกนากนัทธ์หทัย. 2021. “ปัจจัยทำนายทางคลินิกต่อการเกิดไส้ติ่งแตกในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 129-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250481.