ศุกรเวทย์ศิริพรทิพย์. 2021. “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 149-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250490.