รักษาทรัพย์ศศินันท์, สว่างวงศ์สินศิริลักษณ์, และ สุริยะพันธ์นิตยา. 2021. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 159-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250491.