ธีระเดชากุล นวลทิพย์, คำมุงคุล พัชรี, และ เขียมรัมย์ ธิดารัตน์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1):191-205. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250515.