แสงกล้าผการัตน์. 2021. “อัตราการเสียชีวิตและการดำเนินโรคของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), 207-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250529.