พิมพ์รัตน์เชาวน์วัศ. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (1), (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250534.